Quy định về sao lưu dữ liệu

Quy định về sao lưu dữ liệu:

Quý khách vui lòng sao lưu dữ liệu cá nhân trước khi mang máy đến cửa hàng. Cửa hàng không chịu trách nhiệm về mọi trường hợp liên quan đến dữ liệu cá nhân của khách hàng